ارتباط موثر کلامی - پیش نیاز فن بیان

ارتباط موثر کلامی (فن بیان، هوش کلامی و نکات ارتباطی)

, , , , , , , , , , , , , ,
زبان بدن بخش اعظمی از تاثیرگذاری در ارتباطات بر عهده دارد اما پس از برقراری ارتباط اینکه ما «چه چیز» را «به چه شکل» بگوییم در روند ارتباطِ ما نقش مهمی دارد